1.  แบกชีวิต

2.  จำกัด ความเร็ว

3.  ที่อยู่อาศัยที่อนุญาต